Stanovy klubu rodáků

Stanovy

Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze, z.s.

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I.

Název, sídlo a identifikační číslo

 1. Název: Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s.

 1. Sídlo: Na Náměti 416/11, 284 01 Kutná Hora

 1. Identifikační číslo: 497 97 808

II.

Základní ustanovení

 1. Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s. (dále jen „klub“) je právnickou osobou, která vznikla 26.10.1990 ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, se klub považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

 1. Klub sdružuje lidi s kladným vztahem k městu Kutná Hora, kteří se ztotožňují s posláním klubu a mají zájem přispívat k jeho naplňování.

 1. Organizace a činnost klubu, jakož i práva a povinnosti členů i volených orgánů klubu, se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle klubu.

ČÁST DRUHÁ

POSLÁNÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU

III.

Poslání

Posláním klubu je

 • pečovat o zachování kulturního dědictví vztahujícího se k městu Kutná Hora, připomínat a zprostředkovat toto dědictví občanům Kutné Hory a široké veřejnosti, tím posilovat vědomí historické kontinuity a odpovědnosti k městu a k odkazu minulých generací;

 • vytvářet prostor pro vzájemné poznání a pro tříbení názorů občanů, tím posilovat občanské uvědomění, činorodost a vtah občanů ke kulturním hodnotám;

 • přispívat ke všeobecné osvětě a k obohacení společenského života;

 • propagovat město Kutná Hora a přispívat k posilování jejího renomé a prestiže.

IV.

Činnost

 1. Svoje poslání klub naplňuje zejména následujícími hlavními činnostmi

 • organizováním přednášek, besed, seminářů a kulturních akcí;

 • dokumentační a badatelskou činností;

 • vydáváním publikací a publikační činností v médiích;

 • osvětovou a propagační činností.

 1. Při plnění svého poslání klub spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány města Kutná Hora a jeho institucemi, s kulturními, osvětovými a vzdělávacími institucemi a s jinými občanskými a zájmovými sdruženími.

 1. Žádná z hlavních činností není podnikáním ani výdělečnou činností. Hlavní činnost může být financována především, ale nejen z členských příspěvků, z dotací a ze sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. IV, 4) těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije klub tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

 1. Jelikož je provozování hlavních činností spojeno s náklady, může klub vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku klubu. Zisk z těchto činností klub používá především k podpoře hlavních činností dle čl. IV., 1) těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

ČÁST TŘETÍ

ČLENSTVÍ V KLUBU

V.

Členství

 1. Členství v klubu je dobrovolné. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

 1. Členem klubu se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu v klubu jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

 1. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 1. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

 1. Členství je individuální nebo čestné.

 1. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o klub nebo o město Kutná Hora. Návrh na udělení čestného členství může podat kterýkoli člen.

 1. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.

 1. Členství zaniká následujícími způsoby:

 • dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;

 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

 • vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z klubu vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje povinnosti člena nebo poškozuje zájmy klubu;

 • zánikem klubu;

 • rozhodnutím členské schůze o přeměně klubu na jinou právní formu.

 1. Členové klubu neručí za dluhy klubu.

VI.

Práva a povinnosti člena klubu

 1. Každý člen klubu má právo:

 • podílet se na činnosti klubu

 • být pravidelně informován o dění v klubu

 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům klubu a

 • obdržet odpověď na své podání v přiměřené době

 • volit a být volen do orgánů klubu

 • žádat o výpis ze seznamu členů

 1. Každý člen klubu má povinnost:

 • platit členské příspěvky

 • dodržovat stanovy klubu

 • chránit a zachovávat dobré jméno klubu a dbát o dobrou pověst klubu

 • aktivně se podílet na činnosti klubu

 • pravidelně se informovat o dění v klubu

VII.

Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určuje členská schůze.

 1. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.

 1. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor.

 1. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje předseda nebo místopředseda.

VIII.

Seznam členů

 1. Klub vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby Právnické osoby

Jméno a příjmení Název

Bydliště Sídlo

Datum narození IČ

Tel. č./ email Tel. č./ email

Osoba jednající jménem člena v klubu

 1. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

 1. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

 1. Seznam členů je neveřejný.

ČÁST ČTVRTÁ

ORGÁNY KLUBU

IX.

Společná ustanovení

 1. Orgány klubu jsou

 • členská schůze

 • výbor

X.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Tvoří ji shromáždění členů klubu.

 1. Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

 1. Členská schůze projednává činnost klubu za období od minulé členské schůze, plán činnosti pro následující období, volí volené orgány klubu, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost klubu. Do působnosti členské schůze patří:

 • rozhodnutí o změně stanov

 • volba orgánů klubu

 • hodnocení činnosti orgánů klubu i jejích členů

 • schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření klubu za uplynulé období předkládané výborem

 • rozhodnutí o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti

 • rozhodnutí o přeměně klubu

 • rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění klubu

 • jmenování likvidátora při zániku klubu

 1. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas konání členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

 1. Každý člen klubu je oprávněn požadovat při členské schůzi vysvětlení záležitostí klubu. Požaduje-li člen na členské schůzi sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by klubu mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

 2. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Je-li některý člen klubu zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

 3. Členskou schůzi zahájí předseda výboru nebo pověřený člen výboru. Jednání členské schůze řídí předseda, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce.

 4. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata s uvedení počtu přítomných členů a počtu souhlasných hlasů při přijetí každého usnesení, kdy a kým byl zápis vyhotoven.

 5. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předseda zasedání a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání členské schůze musejí být uschovány u výboru. Každý člen klubu může nahlížet do zápisů ze zasedání, pokud o to člen klubu požádá, jsou mu zápisy z členských schůzí zaslány na jeho e-mailovou adresu po vyhotovení zápisu. 

XI.

Rozhodnutí mimo členskou schůzi

 1. Výbor může navrhnout v písemné formě, aby členové klubu rozhodli o záležitostech, které náleží do působnosti členské schůze, mimo zasedání, s výjimkou rozhodnutí o změně stanov.  

 1. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen klubu vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí nejméně třicet dní.  
 1. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena klubu s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.  
 1. Výbor oznámí členům v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.
 1. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů klubu, ledaže zákon vyžaduje vyšší počet hlasů.

XII.

Výbor 

 1. Výbor jako výkonný orgán klubu řídí a organizuje běžnou činnost klubu a rozhoduje ve věcech spojených s předmětem činnosti klubu a správou majetku s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů, stanov, či rozhodnutí členské schůze ve výlučné působnosti členské schůze.

 1. Výbor je nejméně pětičlenný, nejvýše devítičlenný. Za výbor jedná navenek jeho předseda, v době nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon za klub, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou tak, že k názvu klubu připojí svůj podpis a údaj o své funkci. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

 1. Funkční období členů výboru činí čtyři roky a počíná zvolením do funkce. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí, mohou být do své funkce voleni opětovně. Předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce je odvolává.  

 1. Členem výboru může být pouze člen klubu. Způsobilý být členem výboru je ten, kdo je plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

 1. Kdo přijme funkci člena výboru, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Člen výboru vykonává funkci osobně.

 1. Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí. Zasedání výboru je oprávněn svolat každý člen výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. Výbor je způsobilý se usnášet za přítomnosti většiny členů, rozhoduje většinou hlasů zúčastněných. O průběhu jednání výboru a o jeho rozhodnutích se pořídí zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, přílohu zápisu tvoří listina přítomných. O náležitostech zápisu platí přiměřeně čl. X, odst. 8 a 9 stanov. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena výboru, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen výboru oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí. Zápisy ze zasedání výboru jsou k dispozici členům klubu k nahlédnutí za podmínek uvedených v čl. X, odst. 9 stanov. Pokud o to člen klubu požádá, jsou mu zápisy ze zasedání výboru zasílány na jeho e-mailovou adresu, bezprostředně po vyhotovení zápisu. 

 1. Má-li klub zaměstnance je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům předseda výboru.  

 1. Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

 1. Výbor jako výkonný orgán klubu zejména:

 1. zajišťuje záležitosti klubu ve věcech činností klubu a správy majetku podle právních předpisů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti členské schůze;

 2. rozhoduje o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí;

 3. zajišťuje plnění usnesení schůze a odpovídá jí za svou činnost,

 4. odpovídá za vedení účetnictví a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

 5. připravuje podklady pro členskou schůzi, svolává schůzi, předkládá schůzi zprávu o hospodaření klubu, zprávu o správě majetku, o dalších činnostech klubu,

 6. předkládá k projednání a schválení bilanci příjmů a výdajů a zprávu o hospodaření klubu a písemné materiály, které má schůze projednat,

 7. zajišťuje řádné vedení písemností klubu,

 8. sděluje jednotlivým členům klubu podle usnesení schůze výši příspěvků a další skutečnosti,

 9. zajišťuje včasné plnění závazků klubu vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek klubu.

 1. Výbor, uzná-li to za potřebné,

  • zřizuje orgány klubu pro vybrané činnosti klubu či účely, jako například výbory či komise, a 

  • schvaluje vnitřní organizační normy klubu.

 1. Členství ve výboru končí:
 1. uplynutím funkčního období,
 2. odvoláním z funkce,

 3. odstoupením z funkce,

 4. ztrátou způsobilosti být členem výboru,

 5. případně jiným způsobem stanoveným právními předpisy nebo stanovami.  

 1. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým výboru, zaniká funkce dnem, ve kterém výbor prohlášení obdržel. 

 1. Pokud počet členů výboru neklesl pod polovinu, může výbor kooptovat náhradní členy výboru do nejbližší členské schůze, která rozhodne o jejich členství ve výboru v dalším období. 

 1. Nemá-li výbor dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, svolá předseda výboru členskou schůzi, která zvolí nový výbor klubu;

 1. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce předsedu a místopředsedu výboru. Místopředseda zastupuje předsedu v době nepřítomnosti předsedy.

 1. Předseda

  1. v souladu s právními předpisy, s těmito stanovami a s usneseními členské schůze činí právní jednání za klub navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,

  2. plní povinnosti podle právních předpisů ve vztahu k rejstříku spolků vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem.

 1. Předseda odpovídá za řádné naplňování poslání a rozvoj klubu.

 2. Předseda řídí činnost klubu v souladu se stanovami, s usneseními členské schůze a s vnitřními normami klubu.

 3. Do působnosti předsedy náleží:

 1. svolávat členskou schůzi,

 2. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

 3. rozhodovat o odkladu splatnosti členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
 4. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků.

ČÁST PÁTÁ

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ KLUBU

XIII.

 1. Prostředky na svou činnost získává klub zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Klub může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle č. IV, odst. 4 těchto stanov.

 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností klubu naplňujících poslání klubu. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a na rozvoj vedlejší činnosti klubu.

 3. Prostředky klubu mohou být použity k sociálním nebo charitativním účelům.

 4. Klub nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání klubu.

 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány klubu v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních norem klubu.

 6. Výbor může část majetku klubu svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch klubu. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku klubu pověřen.

ČÁST ŠESTÁ

ZÁNIK A LIKVIDACE KLUBU

XIV.

   1. Klub může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

   2. Při zániku klubu členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění klubu a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle klubu všem členům klubu.

   3. Při zániku klubu likvidátor vypořádá dluhy klubu. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

   4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV.

1) Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 5.4.2022, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 5.4.2022.

2) Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

V Praze dne 5.4.2022