KLUB RODÁKŮ A PŘÁTEL KUTNÉ HORY

Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s. byl založen v roce 1990. Je pokračovatelem tradice rodáckých spolků v Kutné Hoře. Jako občanské sdružení rodáků a přátel Kutné Hory žijících v Kutné Hoře i mimo ni si Klub vytýčil následující poslání:

  1. pečovat o odkaz minulých generací a o zachování kulturního a myšlenkového dědictví vztahujícího se ke Kutné Hoře a blízkému regionu;

  2. připomínat a zprostředkovat toto dědictví občanům Kutné Hory a široké veřejnosti mimo Kutnou Horu, tím posilovat vědomí historické kontinuity a odpovědnosti k městu a k odkazu minulých generací;

  3. přispívat k vzájemnému poznávání a k tříbení názorů, k všeobecné osvětě, k obohacení společenského života města a k posílení občanské společnosti;

  4. propagovat město Kutnou Horu a přispívat k posilování jejího renomé;

  5. spolupracovat při tom s orgány státní správy a samosprávy, zejména pak města, s kulturními, osvětovými a vzdělávacími institucemi, a s dalšími občanskými sdruženími.

Nejvýznamnější akcí klubu je již tři desítky let soutěž mladých básníků a kulturní festival Ortenova Kutná Hora, který probíhá tradičně o prvním víkendu září.

Myšlenka vzdání pocty slavnému kutnohorskému rodákovi, básníku Jiřímu Ortenovi, se zrodila brzy po roce 1989. Skupina nadšenců v čele s předsedou nově obnoveného Klubu rodáků MUDr. Emanuelem Růžičkou a s kutnohorským divadelníkem prof. Ladislavem Znojemským spojila tehdy síly s legendárním dramaturgem a režisérem prof. Otou Ornestem, bratrem Jiřího Ortena, a v roce 1994 uspořádala první ročník festivalu Ortenova Kutná Hora.

Festival od počátku sleduje tři základní cíle:

  1. připomenutí osobnosti a díla Jiřího Ortena a dalších umělců a osobností, spjatých s Kutnou Horou;

  2. obohacení kulturního života města o jedinečné umělecké pořady slovesné a hudební a výstavy výtvarného umění;

  3. setkání širokého okruhu rodáků a přátel Kutné Hory.

Od samého počátku je festival spojen se stejnojmennou soutěží mladých básníků do 22 let, věku, který mladé adepty poezie symbolicky spojuje s Jiřím Ortenem. Osobnost a dílo Jiřího Ortena si tak mladá generace připomíná způsobem, který vytváří prostor pro vlastní tvůrčí aktivitu mladých lidí jako autorů, interpretů a aktivních účastníků soutěže a festivalu.

Soutěže, která vrcholí v rámci festivalu vyhlášením laureátů, se každoročně účastní několik desítek mladých lidí z celé republiky. Soutěž se stala jedním z nejprestižnějších klání mladých básníků v České republice a o její vysoké úrovni svědčí mj. fakt, že několik laureátů soutěže obdrželo v minulosti nejvyšší literární ocenění pro mladé básníky – cenu Jiřího Ortena. Poezie laureátů soutěže každoročně vychází knižně ve sbírce v edici „Názvuky“. V některých letech je vydána i prvotina z veršů vybraného laureáta soutěže v edici „První knížky“.

Součástí festivalu je literární seminář mladých básníků se členy odborné poroty. V průběhu festivalu proběhne řada autorských čtení předních básníků i prozaiků i samotných účastníků soutěže a festivalu. Festival každoročně nabídne řadu koncertů a autorských pořadů. Součástí festivalu je vždy také výstava výtvarných děl. Autorský pořad Pocta příteli je poctou významné osobnosti – kutnohorskému rodáku nebo osobnosti spjaté s městem.

Festival a soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora se za tři desetiletí staly kulturním podnikem celostátního významu a vynikajícím příkladem občanské iniciativy.

Dlouholetou tradici má i cyklus besed pod názvem „Disputace“, který klub organizuje od roku 2004. Hosty jsou osobnosti z různých oblastí společenského života – kultury, umění, vědy, zdravotnictví, školství atd., a také kutnohorští rodáci a spoluobčané. Pořady tohoto typu s aktivní účastní publika klub naplňuje své poslání – vytvářet prostor pro vzájemné poznání a tříbení názorů, přispívat k všeobecné osvětě, k obohacení společenského života města a k posílení občanské společnosti.

V rámci cyklu Historie – učitelka života, který klub organizuje od roku 2010, proběhly semináře o významných událostech a osobnostech historie Kutné Hory. Cílem je připomenutí nejrůznějších stránek minulosti Kutné Hory, aby nebyla zapomenuta a zůstala součástí širšího povědomí a zdrojem poučení pro dnešek i generace příští. Setkání mají umožnit i vzájemné poznání a tříbení názorů, podnítit zájem o aktuální dění a rovněž přispět k posílení občanské společnosti.

Každoročně na jaře se členové klubu scházejí na výroční členské schůzi, jejíž součástí je i výroční přednáška významné osobnosti na téma spjaté s historií nebo současností města.

Klub je zřizovatelem Studijního nadačního fondu Dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Mukové. Každoročně nadační fond organizuje soutěž studentů kutnohorských gymnázií v anglických esejích a podpoří finančně zahraniční jazykový studijní pobyt nebo jiné vzdělávací aktivity laureátů soutěže.

Náklady spojené s pořádáním festivalu financuje klub z prostředků poskytnutých každoročně Městem Kutná Hora, Středočeským krajem a Ministerstvem kultury, jakož i z darů členů klubu, místních občanů a podnikatelských subjektů. Protože členské příspěvky jsou spíše symbolické, stejně jako vstupné na akce Klubu, spoléháme na podporu činnosti Klubu rodáků z veřejných zdrojů a na podporu sponzorů a podporovatelů Klubu. Za tu dosavadní jsme vděčni a děkujeme za ni.

Přáli bychom si, aby byl klub rodáků vnímán jako otevřené společenství pro všechny občany města i rodáky a přátele Kutné Hory žijící mimo Kutnou Horu. Jako společenství lidí s aktivním vztahem k městu, jeho historii i současnosti. Jako místo pro setkávání, výměnu názorů, vzdělání i zábavu.

Těšíme se na nové členy a na setkání na akcích Klubu rodáků.